Årsmöte 9 mars kl 18

Lördagen den 9:e mars kl 18:00 direkt efter tävlingen Hallandscupen genomför vi klubbens årsmöte.

Plats: Varbergs Klätterklubb, Vagnvägen 2 (Samma hus som Mekonomen)

Nya som gamla medlemmar är välkomna att deltaga.
Eventuella motioner skall vara styrelsen till handa via mail (varbergsklatterklubb@gmail.com) senast söndagen den 17:e februari.

Efter mötet tänkte vi passa på att bjuda upp till klätterfest för att fira allt som behövs firas! Ta med valfri dryck så bjuder klubben på mat, filmvisning och holaballo!
Då vi önskar att planera maten till allas belåtenhet så SKA ni föranmäla om ni planerar att stanna och äta efter mötet, även lämpligt om ni meddelar eventuella allergier och dyl…

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av person att justera protokollet
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 Val av ordförande
§ 13 Val av kassör
§ 14 Val av övriga ledamöter
§ 15 Val av suppleanter
§ 16 Val av revisor
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Mötets avslutande

Varmt välkomna!