Årsmöte 2024

Då var det återigen dags för årsmöte för Varbergs Klätterklubb.


När? Lördagen den 9:e mars 16:00

Var? Varbergs Klätterklubb, Vagnvägen 2

Hur? Mötet drar igång 16:00. Nya som gamla medlemmar är välkomna att deltaga.
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda via mail (varbergsklatterklubb@gmail.com) senast söndagen den 3:e mars.Dagordning:

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av person att justera protokollet
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 (Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning)
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 Val av ordförande för en tid av två år, val jämt verksamhetsår.
§ 13 Två ledamöter för en tid av två år, val jämnt verksamhetsår. 
§ 14 Val av revisor
§ 15 Val av valberedning
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutandeVarmt välkomna!