Årsmöte 2023

Gott folk,


dags för årsmöte för Varbergs Klätterklubb. Årsmötet sker på söndagen 7:e maj kl 15!

När? Söndagen den 7:e maj kl 15

Var? Varbergs Klätterklubb, Vagnvägen 2

Hur? Mötet drar igång 15:00. Nya såväl som gamla medlemmar är välkomna att delta.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda via mail (varbergsklatterklubb@gmail.com) senast lördag den 6:e maj

Dagordning:
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av person att justera protokollet
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 Val av sekreterare för en tid av två år, val ojämnt verksamhetsår
§ 14 Val av kassör för en tid av två år, val ojämnt verksamhetsår
§ 15 Två ledamöter för en tid av två år, val ojämnt verksamhetsår
§ 16 Val av revisor
§ 17 Val av valberedning
§ 13 Övriga frågor
§ 19 Mötets avslutande


Varmt välkomna!