Inbjudan till årsmöte

Då var det återigen dax för årsmöte för Varbergs Klätterklubb. Du/Ni är härmed välkomna att delta i detta evenemang med efterföljande samkväm…
 
När? Torsdagen den 8:e mars 18:00
 
Var? Varbergs Klätterklubb, Vagnvägen 2
 
Hur? Mötet drar igång 17:00. Nya som gamla medlemmar är välkomna att deltaga. Det bjuds på fika och enklare förtäring.
Eventuella motioner skall vara styrelsen till handa via mail (varbergsklatterklubb@gmail.com) senast söndagen den 18:e februari.
 
Vi håller även på att se över klubbens Barn & Ungdomsgrupper inför våren, skulle just du vara intresserad av att engagera dig som B&U-tränare så är du välkommen att höra av dig till styrelsen omgående.
 
Dagordning
 
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av person att justera protokollet
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 Val av ordförande
§ 13 Val av kassör
§ 14 Val av övriga ledamöter
§ 15 Val av suppleanter
§ 16 Val av revisor
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Mötets avslutande
 
Varmt välkomna!
 
Med vänliga hälsningar
Varbergs Klätterklubb